Startseite I Übersicht I Schritt 1 I Schritt 2 I Schritt 3 I Folgeschritte I volgstappen


Wat moet je nu doen?

Wanneer je de Here Jezus  door een gebed van overgave heb gevraagd om in je leven te komen, behoor je tot het gezin van God. Wij zijn met jou dankbaar dat je deze stap hebt mogen doen.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven. Hij heeft al je zonden gedragen. Daardoor sta je voor God, jouw Vader in de hemel, als of je tegenover Hem nooit gezondigd hebt.
Hij denkt niet meer aan je vroegere misstappen en fouten, hoe erg die ook geweest zijn. Door het bloed van Jezus heb je het eeuwige leven ontvangen. Halleluja.

God de Vader verlangt naar gemeenschap met zijn kinderen en Hij heeft zijn kinderen  machtige beloften gedaan in zijn Woord

Je zult nu zeker vragen : en hoe nu verder ?
Hierna wil wij je een aantal raadgevingen doen:

1. Belijdenis van zonden, Bekering en Reiniging

Beleid hardop je zonde en schuld die je gedaan hebt in het verleden tegenover je Vader in de hemel. De Helige Geest zal je hiervan meer en meer overtuigen ( bijv. door het lezen van de Bijbel ). Vraag Jezus om vergeving. Belijd je zonde en vraag ook om vergeving over alles wat er mogelijk in het voorgeslacht van vader en moederszijde kan hebben gespeeld. Het is voldoende om dit als een algemeen bekentenis uit te spreken, want niemand weet precies van zijn voorouders welke zonden een rol hebben gespeeld. Is dit wel het geval doordat de Heilige Geest je dit duidelijk maakt, benoem ze dan tegenover God in detail en vraag in Jezus naam om vergeving.

Bekeer je en breng je leven op orde. Probeer niet meer te zondigen. Misschien heb je waarnodig zelfs op bepaalde punten Bijbelse bevrijding nodig om niet meer te zondigen. [ Boektip Derek Prince, Zij zullen boze geesten uitdrijven, ISBN 90 75185 18 9 - Boektip-Link  ] Ruim dingen op [ bijv. onrecht dat je iemand misschien hebt aangedaan, diefstal betaal of geef terug of andere dingen die je blijdschap in Christus in de weg staan }

Lees Deut. 28 [ Zegen en vloek ] en Leviticus 26. Je zult ontdekken hoe belangrijk het is de geboden en aanwijzingen van God op te volgen. Want God heeft hen die zijn geboden in acht nemen, zegen beloofd. In het andere geval creëer je invalspoorten voor de duivel.

Lees ook Exodus 20: 5 en 6  en Exodus 34: 6 en 7. De zegen gaat over vele en vele  generaties. De consequenties van schuld, die in  Deut. 28 en in Leviticus 26 worden opgesomd ( vloeken ), gaan door tot in het derde en vierde geslacht. Daarom is het zo belangrijk de zonden van onze voorouders te belijden en plaatsvervangend om vergeving te bidden. Bovendien kan het nodig zijn om demonen en vloeken door Bijbelse bevrijding uit te drijven. Daarom is het ook zo belangrijk voor een Christen daaraan zelf mee te werken. Want bevrijding is het brood van Gods kinderen [ vgl Marcus 7: 24-30 ] en God heeft de gelovigen bevolen zich te reinigen [ Matth. 23, 26; 2. Kor. 7, 1 en 1. Johannes 3, 3 ] zodat de gelovigen Jezus gelijkvormig zullen worden [vgl. Rom. 8, 29; 2. Kor. 3, 18]. Jezus was toen hij op aarde verbleef, de enige mens zonder zonde en daardoor had ook de duivel geen greep op Hem, dwz. Hij was innerlijk vrij. [vgl. Johannes 14,30]

2. Lees en volg de Bijbel

Lees regelmatig de Bijbel, te beginnen met het Nieuwe Testament. Ik adviseer om als eerste het Johannes evangelie te lezen. De Bijbel is Gods Woord. God spreekt dus door dit boek tot jou persoonlijk. Veel gebruikte vertalingen zijn de NBG51 of de NBV, maar  ook Het Leven is een duidelijk leesbare uitgave met veel kanttekeningen.

Vraag de Heilige Geest om je geestelijke ogen te openen, zodat je ook de geheimen van de Bijbel mag gaan ontdekken en verstaan. Houd je vast aan Gods woord en wees niet alleen hoorder van het Woord maar handel er ook naar. (vgl. Jakobus 1, 22).

3. Belijd je geloof in Jezus Christus

Doe ook een stap in geloof en vertel of getuig tegenover anderen over je geloof in Jezus Christus.

Jezus zegt : "Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.." (Matthäus 10, 32)

4. Gemeenschap, gehoorzaam, aanbidding

God verlangt er naar om gemeenschap te hebben met zijn kinderen, dus ook met jou. Hij wil een levende relatie met jou onderhouden.

Gemeenschap elk moment:
Je kan met Jezus altijd spreken. Hij heeft 24 uur per dag een open oor voor je. Bidden kan je overal en elk moment. Je hoeft niet hard op te spreken, je handen te vouwen of iets anders. In het gebed ligt een grote bovennatuurlijke kracht. God zal op je serieuze gebeden antwoorden. Hij heeft je ook in Zijn woord beloofd, dat je Zijn stem kunt verstaan. [ Joh. 10:3 ] Streef ernaar Zijn stem steeds te verstaan. Wees gehoorzaam wanneer Hij tot je spreekt.

Aanbidding:
God wil graag, dat wij Hem loven en prijzen, omdat Hij ons geschapen heeft, gered van de zonde en voor al het goede, dat Hij voor ons gedaan heeft. Aanbidden kan ook door zang en dans (Lofprijzing}

5. Sluit je aan bij een gemeente van gelovigen en laat je dopen door onderdompeling.

Sluit je verder aan bij een gemeente van gelovigen, die in het woord van God, de Bijbel, geloven en het volle evangelie onderwijst en ook daarnaar leeft. [ Redding, heling en bevrijding ]. Dat moet geen grote bekende gemeente zijn met een eigen gebouw. Belangrijker als een groot gebouw en een groot aantal gemeente leden, is de gehoorzaamheid aan Gods Woord. Ik adviseer je daarom alvorens je bij een gemeente aan te sluiten, je goed en duidelijk te oriënteren of de gemeente het zuivere evangelie predikt en leeft [Redding, heling en bevrijding ] en de Heilige Geest welkom is in de gemeente en  men ook in de gaven van de Heilige Geest geloofd, d.w.z.  ook in de doop in de Heilige Geest. Ook is het heel belangrijk, dat je in de gemeente als discipel onderwijs kan ontvangen. De gemeente is niet geroepen leden te hebben, maar discipelen, dus mensen te onderwijzen en als navolgers van Jezus te worden opgevoed en zijn werken te doen.

Jezus geeft de gemeente de opdracht : Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt. 28, 19-20)

Een gemeente is een regelmatige bijeenkomst van gelovigen, ongeacht waar deze plaats vindt. Ook een groep van gelovigen die in een huis samenkomt, kan een gemeente zijn in de Bijbelse zin. Ten tijde van de apostelen waren er talrijke van deze ‘huisgemeenten’

Ik raad je aan regelmatig de samenkomsten te bezoeken en gemeenschap te hebben met broers en zusters. Door het woord van God te horen, zal je groeien in het geloof. Zijn woord zegt :  Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. Oefen gemeenschap met andere christenen. Dit dient de wederzijdse sterking, bemoediging en onderwijzing.

Waterdoop: Laat je in de gemeente dopen in water – zoals dit ook in Gods woord staat – als volwassene door volledige onderdompeling ( Kinderdoop en besprenkeling is een niet-bijbels gebruik )

De tienden: Geef je tienden, d.w.z. het tiende deel van je netto inkomen, daar waar je je geestelijke voeding ontvangt ( gemeente / dienaars van God ) Lees daarbij Mal.3:6 tot 12  -  Wie zijn tienden niet geeft berooft God!

6. Navolging van Jezus – Zijn opdracht aan de gelovigen om het evangelie in de praktijk te brengen.

Volg Jezus na. Jezus heeft ons gelovigen een opdracht gegeven:

"
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mt 28, 18-20)

"En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen." (Markus 16, 15-20)


Jezus heeft ons de opdracht gegeven, het hele evangelie te prediken en na te leven.
Wat is nu het evangelie. Lees daarover o.a. Lucas 4:18:


1. De blijde boodschap van Gods redding prediken ( verwijzing naar stap 1 – 3 van deze homepage )

2. Bevrijding en genezing schenken aan de gebrokenen van hart in de naam van Jezus door de kracht van de Heilige Geest.(Uitdrijven van demonen door de liefde van het Lam van God).

3. De gevangenen van satan bevrijding verkondigen en de demonen in Jezus naam uitdrijven. (Bevrijding in de kracht van de Leeuw van Juda,) en gelijktijdig zelf bevrijding ontvangen..

4. Lichamelijk zieken en gebrekkigen in Jezus naam en de kracht van de Heilige Geest  genezen.


7. Bid God om de doop in de Heilige Geest :

Lees daarvoor de speciale bijdrage over : De doop in de Heilige Geest (in Duits)

Lees beslist de Bijbel, te beginnen met het Nieuwe Testament en bid daarbij om de leiding en hulp van de Heilige Geest !

De Bijbel is vandaag nog steeds zo actueel, als ten tijde dat Hij geschreven werd want:

"Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob." [Maleachi 3, 6]

"Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand." [Jesaja 40, 8]

"Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn." [Matth.5 : 18]

"Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen."
[Matth. 24 : 35]


Jezus is in deze wereld gekomen om te redden, te genezen en bevrijden.

Ook vandaag en in de toekomst :

JEZUS REDT! - JEZUS HEELT DE ZIEKEN! – JEZUS BEVRIJDT! 


"De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat." [Johannes 16, 13]

Wij wensen je van ganser harte Gods zegen en nabijheid op je weg in het geloof!

Martin und Dana Leistner


Duits: Martin & Dana Leistner
Nederlandse vertaling vanuit het Duits zo getrouw mogelijk: Frank en Gerda Versluis, NL-Dohr - Harttelijk bedankt!
ALLE ROEM GOD, JEZUS CHRISTUS EN DE HEILIGE GEEST! AMEN.

Jesus is Lord!

by Martin & Dana Leistner - Alle Ehre unserem Herrn Jesus Christus!